កម្ចីទឹកស្អាត និងអនាម័យ

 

កម្ចីទឹកស្អាត និងអនាម័យ គឺជាប្រភេទផលិតផលសង្គមដែលផ្តល់ឲ្យអតិថិជនសម្រាប់ទិញសម្ភារទឹកស្អាត និងអនាម័យ ក្នុងគោលបំណងរួមចំណែកលើកកម្ពស់អនាម័យក្នុងការរស់នៅ និងចូលរួមបង្កើនសុខុមាលភាពប្រជាជន។

លក្ខខណ្ឌ

 រូបិយប័ណ្ណ  ប្រាក់រៀល ដុល្លារអាមេរិក ថៃបាត
 ទំហំកម្ចី ៨០,០០០ –  ៤០,០០០,០០០ រៀល

១០០ – ២៥,០០០ ដុល្លារអាមេរិក

៨០០ – ៤០០,០០០ ថៃបាត

 រយៈពេលកម្ចី  ០៣  – ៦០ ខែ
 អត្រាការប្រាក់

ប្រចាំខែ

 ចន្លោះពី ១.១៥% ដល់ ១.៥០%
 របៀបបង់សង  ផ្អែកតាមលំហូរសាច់ប្រាក់អាជីវកម្ម

របស់អតិថិជន

 វិធីសាស្ត្រប្រាក់កម្ចី  កម្ចីក្រុម ឬ កម្ចីឯកត្តជន
រូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់រៀល ដុល្លារអាមេរិក និងថៃបាត
ទំហំប្រាក់កម្ចី ៨០,០០០ រៀល  ២០,០០០,០០០ រៀល
៣,០០០ ដុល្លារ  ២៥,០០០ ដុល្លារ
៨០០ បាត  ២០០,០០០ បាត
រយៈពេលនៃប្រាក់កម្ចី ៣ – ៤២ ខែ
អត្រាការប្រាក់ 1.៥0% ក្នុងមួយខែ
ទម្រង់ទូទាត់ ដោយផ្អែកលើលំហូរសាច់ប្រាក់អាជីវកម្មរបស់អតិថិជន
វិធីសាស្ត្រផ្តល់កម្ចី បុគ្គល
 • ទទួលបានគន្លឹះដើម្បីចាត់ចែងលុយកាក់និងអាជីវកម្ម ប្រកបដោយជោគជ័យ
 • ឱកាសទទួលបានរង្វាន់អតិថិជនឆ្នើម
 • ឱកាសក្នុងការចូលរួមចាប់រង្វាន់ដែលនឹងធ្វើទ្បើងក្នុង១ឆ្នាំម្តង
 • ទទួលបានការអនុគ្រោះ ដោយលុបបំណុលចោល ក្នុងករណីអតិថិជនបាត់បង់ជីវិតដោយប្រការណាមួយ
 • មានសញ្ជាតិកម្ពុជា
 • មានអាយុពី១៨ដល់៦៥ឆ្នាំ
 • មានអត្តចរិតនិងប្រវត្តិល្អ
 • យ៉ាងហោចណាស់មានអាស័យដ្ឋានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍យ៉ាងតិចមួយឆ្នាំ
 • មានការយល់ព្រមពីប្តី/ប្រពន្ធ ឬសមាជិកក្នុងផ្ទះដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្ចី
 • មានគម្រោងអាជីវកម្មច្បាស់លាស់និងអាចរកប្រាក់ចំណេញបាន
 • មានលទ្ធភាពក្នុងការចែករំលែកការវិនិយោគ ទាំងដោយការធ្វើជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិអាជីវកម្មឬដោយការចែករំលែកភាពជាម្ចាស់នៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានទិញ ជាមួយកម្ចីដែលបានអនុវត្ត
 • សមត្ថភាពក្នុងការបង្កើតការធានាជាក្រុម
 • មានលទ្ធភាពផ្តល់ជូនអ្នកធានាដែលមានវត្ថុបញ្ចាំគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីទូទាត់សងចំនួនប្រាក់កម្ចី
 • ស្វែករកសាខាដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែនដែលនៅជិតបំផុត ឬទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ ០២៣ ៩៦ ៣៣៣៣