កម្ចីអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍

កម្ចីអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ គឺជាប្រភេទមួយនៃផលិតផលប្រាក់កម្ចីសង្គមរបស់ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន សម្រាប់ពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងសហគមន៍អភិវឍ្ឍន៍ កសិកម្ម ឬ សហគមន៍ កសិកម្មដែលស្រដៀងគ្នា ដើម្បីបំពេញនូវតម្រូវការទុនបង្វិល និងគម្រោងពង្រីកអាជីវកម្មផ្សេងៗ។

រូបិយប័ណ្ណ ដុល្លារអាមេរិក
ទំហំប្រាក់កម្ចី ៣,០០០ ដុល្លារ  ២៥,០០០ ដុល្លារ
រយៈពេលកម្ចី ចាប់ពី ៦ ខែ រហូតដល់ ៣៦ ខែ
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំខែ អត្រាការប្រាក់ចាប់ពី ១.៤៥% រហូតដល់ អត្រាការប្រាក់ ១.៨០%
គំរូនៃបង់ប្រាក់ ដោយផ្អែកទៅលើលំហូរនៃសាច់ប្រាក់អាជីវកម្មរបស់អតិថិជន
វិធីសាស្រ្តផ្តល់ប្រាក់កម្ចី បុគ្គល
  • មានអាជីវកម្មត្រឹមត្រូវឬសកម្មភាពបង្កើតចំណូល ដែលបង្ហាញពីនិរន្តភាពនិងនិន្នាការនៃកំណើនដ៏មានសក្តានុពល
  • អាចផ្តល់ទ្រព្យសម្បត្តិមានដូចជាប្លង់ទន់ឬប្លង់កម្មសិទ្ធិរឺង ធ្វើជាទ្រព្យបញ្ចាំដើម្បីធានាប្រាក់កម្ចី យ៉ាងហោចណាស់ ២០០% នៃចំនួនប្រាក់កម្ចីសរុប
  • ដាច់ខាតត្រូវតែមានតំណាងកម្ចី
  • AC/Association អាចបង្ហាញពីសមាមាត្រនៃការទូទាត់សំណងបាន
  • សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទាំងអស់ត្រូវតែទទួលស្គាល់អំពីការខ្ចីប្រាក់កម្ចីជាសហការខ្ចី
  • ការទទួលស្គាល់ឬការណែនាំត្រូវបានស្នើសុំពីអង្គការទស្សនៈពិភពលោកនៅប្រទេសកម្ពុជា សម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល(AC) ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគាំទ្ររបស់ WVC និងពីអង្គការអ្នកគាំទ្រ / អង្គការដែលពាក់ព័ន្ធសម្រាប់សមាគម / សមាគមផ្សេងៗ
  • AC/association ត្រូវតែត្រូវបានបង្កើតឡើងយ៉ាងហោចណាស់មួយឆ្នាំ ហើយយ៉ាងហោចណាស់មានការបង្កើតអាជីវកម្មមួយដែលមានប្រាក់ចំណូល ដោយមិនរាប់បញ្ចូលអាជីវកម្មឥណទាន
  • ស្វែករកសាខាដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែនដែលនៅជិតបំផុត ឬទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ ០២៣ ៩៦ ៣៣៣៣

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “កម្ចីអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍”

Your email address will not be published. Required fields are marked *