កម្ចីអាជីវកម្ម

កម្ចីអាជីវកម្ម គឺជាកម្ចីដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ជាទុនបង្វិល ដើមទុនវិនិយោគសម្រាប់អាជីវកម្ម ការទិញទ្រព្យអាជីវកម្ម ការជួញដូរអាជីវកម្ម រួមបញ្ចូលទាំង ការជួញដូរផ្នែកកសិកម្ម និងប្រើប្រាស់ផងដែរ សម្រាប់សកម្មភាពរកប្រាក់ចំណូលដែលទទួលផលចំណូលជាប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំសប្តាហ៍ ជារៀងរាល់ ២ សប្តាហ៍ ឬប្រចាំខែ។

លក្ខខណ្ឌ

រូបិយប័ណ្ណ រៀល, ដុល្លារ, បាត
ទំហំកម្ចីអតិបរមា ·   ៤០០,០០០,០០០ រៀល

·   ១០០,០០០ ដុល្លារ

·   ៤,០០០,០០០ បាត

រយៈពេលកម្ចីអតិបរមា ៨៤ ខែ
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំខែ ចន្លោះពី ១.០០% ដល់ ១.៥០%
របៀបបង់សង ផ្អែកតាមលំហូរសាច់ប្រាក់អាជីវកម្មរបស់អតិថិជន
វិធីសាស្ត្រប្រាក់កម្ចី កម្ចីក្រុម ឬ កម្ចីឯកត្តជន