កម្ចីមិនមែនអាជីវកម្ម

កម្ចីមិនមែនអាជីវកម្ម ជាប្រភេទប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ ការចំណាយ ឬ ការប្រើប្រាស់មួយប្រភេទដែលត្រូវគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ការទិញទ្រព្យសម្បត្តិ ឬ សម្ភារផ្ទាល់ខ្លួន ឬ គ្រួសារ ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរទ្បើង នូវលក្ខខណ្ឌរស់នៅជាមូលដ្ឋាន និង មានផលប៉ះពាល់ដល់សុខុមាលភាពកុមារមានដូចជា៖ ធុងចម្រោះទឹក បង្គន់អនាម័យ ផលិតផលដើរដោយថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ កង់ ម៉ូតូ ។ល។

លក្ខខណ្ឌ

 រូបិយប័ណ្ណ  ប្រាក់រៀល ដុល្លារអាមេរិក ថៃបាត
 ទំហំកម្ចី  ៨០,០០០ –  ៤០,០០០,០០០ រៀល

១០០ – ២៥,០០០ ដុល្លារអាមេរិក

៨០០ – ៤០០,០០០ ថៃបាត

 រយៈពេលកម្ចី  ០៣  – ៦០ ខែ
 អត្រាការប្រាក់   ប្រចាំខែ  ចន្លោះពី ១.១៥% ដល់ ១.៥០%
 របៀបបង់សង  ផ្អែកតាមលំហូរសាច់ប្រាក់អាជីវកម្ម   របស់អតិថិជន
 វិធីសាស្ត្រប្រាក់កម្ចី  កម្ចីក្រុម ឬ កម្ចីឯកត្តជន
រូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់រៀល ដុល្លារអាមេរិក និងថៃបាត
ទំហំនៃប្រាក់កម្ចី ៨០,០០០ រៀល – ២០,០០០,០០០ រៀល
១០០ ដុល្លារ – ៥,០០០ ដុល្លារ
៨០០ បាត – ២០០,០០០ បាត
ទម្រង់ទូទាត់ លំហូរសាច់ប្រាក់អាជីវកម្មរបស់អតិថិជន
វិធីសាស្ត្រនៃការផ្តល់កម្ចី ក្រុម ឬ បុគ្គល
វិធីសាស្រ្ត រូបិយប័ណ្ណ ទំហំប្រាក់កម្ចី អត្រាការប្រាក់ រយះពេលកម្ចី
អត្រាកាប្រាក់ប្រចាំខែនិងរយៈពេលកម្ចី កម្ចីជាក្រុម ខ្មែររៀល ៨០,០០០ – ៣,០០០,០០០ ២.៧៥% – ៣.០០% ៣ – ១៨ ខែ
ថៃបាត ៨០០ – ៣០,០០ ២.៧៥% – ៣.០០% ៣ – ១៨ ខែ
កម្ចីជាបុគ្គល ខ្មែររៀល ១,៤០០,០០១ – ១២,០០០,០០០ ២.២០% – ២.៩៥% ៣ – ៣០ ខែ
ថៃបាត ១៤,០០១ – ១០០,០០០ ២.៥០% – ២.៨៥% ៣ – ៣០ ខែ
 ដុល្លារអាមេរិក ៣៥១ – ២០,០០០ ១.៥៥% – ២.៨០% ៣ – ៣៣ ខែ
 • ទទួលបានគន្លឹះដើម្បីចាត់ចែងលុយកាក់និងអាជីវកម្ម ប្រកបដោយជោគជ័យ
 • ឱកាសទទួលបានរង្វាន់អតិថិជនឆ្នើម
 • ឱកាសក្នុងការចូលរួមចាប់រង្វាន់ដែលនឹងធ្វើទ្បើងក្នុង១ឆ្នាំម្តង
 • ទទួលបានការអនុគ្រោះ ដោយលុបបំណុលចោល ក្នុងករណីអតិថិជនបាត់បង់ជីវិតដោយប្រការណាមួយ
 • មានសញ្ជាតិកម្ពុជា
 • មានអាយុពី១៨ដល់៦៥ឆ្នាំ
 • មានអត្តចរិតនិងប្រវត្តិល្អ
 • យ៉ាងហោចណាស់មានអាស័យដ្ឋានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍យ៉ាងតិចមួយឆ្នាំ
 • មានការយល់ព្រមពីប្តី/ប្រពន្ធ ឬសមាជិកក្នុងផ្ទះដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្ចី
 • មានគម្រោងអាជីវកម្មច្បាស់លាស់និងអាចរកប្រាក់ចំណេញបាន
 • មានលទ្ធភាពក្នុងការចែករំលែកការវិនិយោគ ទាំងដោយការធ្វើជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិអាជីវកម្មឬដោយការចែករំលែកភាពជាម្ចាស់នៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានទិញ ជាមួយកម្ចីដែលបានអនុវត្ត
 • សមត្ថភាពក្នុងការបង្កើតការធានាជាក្រុម
 • មានលទ្ធភាពផ្តល់ជូនអ្នកធានាដែលមានវត្ថុបញ្ចាំគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីទូទាត់សងចំនួនប្រាក់កម្ចី

មកកាន់សាខា ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន ដែលនៅជិតលោកអ្នក ឬ ទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ ០២៣ ៩៦ ៣៣៣៣