សេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរសាខា

សេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរសាខា គឺជាប្រភេទសេវាផ្ទេរប្រាក់មួយប្រភេទ ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអតិថិជនធ្វើការផ្ទេរ ឬទទួលប្រាក់ជាមួយសាខាទាំងអស់របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន នៅក្នុងតំបន់តែមួយ ឬផ្សេងគ្នាទៅតាមគោលបំណងរបស់ពួកគាត់។

លក្ខខណ្ឌ

ប្រភេទ​ប្រតិបត្តិការ សាច់​ប្រាក់ ទៅ សាច់​ប្រាក់

គណនី ទៅ​ សាច់​ប្រាក់

សាច់​ប្រាក់​ ទៅ​ គណនី

គណនី ទៅ គណនី

រូបិយប័ណ្ណ រៀល ដុល្លារ បាត រៀល ដុល្លារ បាត
អត្រា ០.១០% ០.១០% ០.១០% ០.០៨% ០.០៨% ០.០៨%
កម្រៃ​អប្បបរមា ៤,០០០ ៤០ ៣,០០០ ៤០