សេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរសាខា

សេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរសាខា គឺជាប្រភេទសេវាមួយប្រភេទ ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអតិថិជនអាចផ្ទេរ ឬ ទទួលប្រាក់ជាមួយសាខាទាំងអស់របស់ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន នៅក្នុងតំបន់តែមួយ ឬ ផ្សេងគ្នាទៅតាមគោលបំណងរបស់ពួកគេ។

Table of Inter-Bank Money Transfer Fee

Transfer Amount (KHR) Fee Charged (KHR)
<= 4 million 4,000
>4 million to 20 million 8,000
>20 million to 40 million 12,000