សេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរធនាគារ

សេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរធនាគារ គឺជាសេវាផ្ទេរប្រាក់មួយប្រភេទដែលធ្វើប្រតិបត្តិការរវាងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ (ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រមូលសន្សំ) ដើម្បីផ្តល់នូវភាពងាយស្រួល និងសេវាកម្មរហ័ស ទៅដល់អតិថិជន ក្នុងគោលបំណងផ្ទេរប្រាក់របស់ពួកគេទៅកាន់គណនីអ្នកទទួល។

តារាងតម្លៃសេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរ​ធនាគារ៖

Type of
Transaction
Cash to Cash or
Account to Cash
Cash to Account or
Account to Account
Currency KHR USD THB KHR USD THB
Rate 0.10% 0.10% 0.10% 0.08% 0.08% 0.08%
Min.Charge 4,000 1 40 3,000 1 40

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “សេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរធនាគារ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *