សេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរធនាគារ

សេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរធនាគារ គឺជាសេវាផ្ទេរប្រាក់មួយប្រភេទ ដែលធ្វើប្រតិបត្តិការរវាងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ (ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួល​បញ្ញើ) ដើម្បីផ្តល់នូវភាពងាយស្រួល និងសេវាកម្មរហ័ស ទៅដល់អតិថិជន ក្នុងគោលបំណងផ្ទេរប្រាក់របស់ពួកគេទៅកាន់គណនីអ្នកទទួល។

លក្ខខណ្ឌ

ចំនួន​ប្រាក់​ផ្ទេរ (រៀល) កម្រៃសេវា (រៀល)
≤​ ៤ លាន ៤,០០០
> ៤ លាន ដល់ ២០​ លាន ៨,០០០
> ២០ លាន ដល់ ៤០ លាន ១២,០០០