កម្ចីសម្រាប់គេហដ្ឋាន

កម្ចីសម្រាប់គេហដ្ឋាន ត្រូវបានបង្កើតទ្បើងដើម្បីបំពេញតម្រូវការប្រជាជនកម្ពុជា ជាពិសេសអ្នកដែលនៅតំបន់ជនបទក្រីក្រ ដើម្បីជាទុនសម្រាប់ទិញ/សាងសង់ផ្ទះថ្មី ឬ កែលម្អ/ពង្រីកផ្ទះដែលមានស្រាប់ ក៏ដូចជាជួយដល់ប្រជាជនកម្ពុជា ដែលរស់នៅតំបន់ជនបទ និងតំបន់ទីប្រជុំជនឲ្យរស់នៅដោយមានសុខភាពល្អ សុវត្ថិភាព ស្ថេរភាព​ និងរីករាយក្នុងការទទួលបានផ្ទះដែលជាទ្រព្យកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួន។

លក្ខខណ្ឌ

 រូបិយប័ណ្ណ  ប្រាក់រៀល ដុល្លារអាមេរិក ថៃបាត
 ទំហំកម្ចី ៤០០,០០០ –  ៤០,០០០,០០០ រៀល

១០០ – ២៥,០០០ ដុល្លារអាមេរិក

៤,០០០ – ៤០០,០០០ ថៃបាត

 រយៈពេលកម្ចី  ០៦  – ៦០ ខែ
 អត្រាការប្រាក់   ប្រចាំខែ  ចន្លោះពី ១.១៥% ដល់ ១.៥០%
 របៀបបង់សង  ផ្អែកតាមលំហូរសាច់ប្រាក់អាជីវកម្មរបស់
អតិថិជន
 វិធីសាស្ត្រប្រាក់កម្ចី  កម្ចីក្រុម ឬ កម្ចីឯកត្តជន
រូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់រៀល ដុល្លារអាមេរិក និងថៃបាត
ទំហំប្រាក់កម្ចី ៤០០,០០០ រៀល  ៥០,០០០ រៀល
១០០ ដុល្លារ – ២៥,០០០ ដុល្លារ
៤,០០០ បាត – ៤០០,០០០ បាត
រយៈពេលកម្ចី ចាប់ពី ៦ ខែ រហូតដល់ ៦០ ខែ
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំខែ អត្រាការប្រាក់ចាប់ពី ១.៦០% រហូតដល់ អត្រាការប្រាក់ ១.៧០%
គំរូនៃបង់ប្រាក់ ជារៀងរាល់ ១ ២ ៣ ឬ ៤​ ខែ ជាមួយនឹងថ្ងែឈប់សម្រាក ចំនួនមួយខែ
វិធីសាស្រ្តផ្តល់ប្រាក់កម្ចី បុគ្គល ឬ ក្រុម
 • ទទួលបានគន្លឹះដើម្បីចាត់ចែងលុយកាក់និងអាជីវកម្ម ប្រកបដោយជោគជ័យ
 • ឱកាសទទួលបានរង្វាន់អតិថិជនឆ្នើម
 • ឱកាសក្នុងការចូលរួមចាប់រង្វាន់ដែលនឹងធ្វើទ្បើងក្នុង១ឆ្នាំម្តង
 • ទទួលបានការអនុគ្រោះ ដោយលុបបំណុលចោល ក្នុងករណីអតិថិជនបាត់បង់ជីវិតដោយប្រការណាមួយ
 • មានសញ្ជាតិកម្ពុជា
 • មានអាយុពី១៨ ដល់ ៦៥ឆ្នាំ
 • មានអត្តចរិតនិងប្រវត្តិល្អ
 • យ៉ាងហោចណាស់មានអាស័យដ្ឋានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍យ៉ាងតិចមួយឆ្នាំ
 • មានការយល់ព្រមពីប្តី/ប្រពន្ធ ឬសមាជិកក្នុងផ្ទះដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្ចី
 • សមាមាត្រគ្របដណ្តប់ការទូទាត់សងយ៉ាងហោចណាស់ ១.៣
 • ស្វែករកសាខាដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែនដែលនៅជិតបំផុត ឬទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ ០២៣ ៩៦ ៣៣៣៣