កម្ចីគេហដ្ឋាន

កម្ចីគេហដ្ឋាន គឺជាប្រភេទកម្ចីដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ទិញ/សាងសង់ផ្ទះថ្មី ឬ កែលម្អផ្ទះដែលមានស្រាប់ ពង្រីក និងជួសជុលផ្ទះដែលមាន
ស្រាប់។ កម្ចីនេះ ក៏អាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ការទិញដីដើម្បីសាង​សង់ផ្ទះផងដែរ។

 

លក្ខខណ្ឌ

រូបិយប័ណ្ណ រៀល, ដុល្លារ, បាត
ទំហំកម្ចីអតិបរមា ·   ៤០០,០០០,០០០ រៀល

·   ១០០,០០០ ដុល្លារ

·   ៤,០០០,០០០ បាត

រយៈពេលកម្ចីអតិបរមា ៨៤ ខែ
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំខែ ចន្លោះពី ១.០០% ដល់ ១.៥០%
របៀបបង់សង ផ្អែកតាមលំហូរសាច់ប្រាក់អាជីវកម្មរបស់អតិថិជន
វិធីសាស្ត្រប្រាក់កម្ចី កម្ចីក្រុម ឬ កម្ចីឯកត្តជន