កម្ចីគ្រាអាសន្ន

កម្ចីគ្រាអាសន្ន ត្រូវបានបង្កើតទ្បើង ដើម្បីធានាបាននូវការឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលា ទៅនឹងតម្រូវការហិរញ្ញវិត្ថុរបស់អតិថិជននៅក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេដែលអាចនឹងត្រូវទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារហេតុការណ៍បន្ទាន់ និងព្រឹត្តិការណ៍ដែលមិនអាចគិតទុកជាមុនទាំងគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិ ឬ គ្រោះថ្នាក់ផ្ទាល់ខ្លួន។

លក្ខខណ្ឌ

 រូបិយប័ណ្ណ  ប្រាក់រៀល ដុល្លារអាមេរិក ថៃបាត
 ទំហំកម្ចី  ៤០០,០០០ –  ២,៤០០,០០០ រៀល

១០០ – ៦០០ ដុល្លារអាមេរិក

៤,០០០ – ២៤,០០០ ថៃបាត

 រយៈពេលកម្ចី  ០៣  – ០៩ ខែ
 អត្រាការប្រាក់

ប្រចាំខែ

 ១.៥០%
 របៀបបង់សង  ផ្អែកតាមលំហូរសាច់ប្រាក់អាជីវកម្ម

របស់អតិថិជន

 វិធីសាស្ត្រប្រាក់កម្ចី  កម្ចីក្រុម ឬ កម្ចីឯកត្តជន
រូបិយប័ណ្ណ ខ្មែររៀល​ ដុល្លារអាមេរិក និងថៃបាត
ទំហំប្រាក់កម្ចី ៨០,០០០ រៀល  ១២,០០០,០០០ រៀល
៣៥១ ដុល្លារ  ២០,០០០ ដុល្លារ
៨០០​ បាត  ១០០,០០០ បាត
រយៈពេលកម្ចី ចាប់ពី ៣3 ខែ រហូតដល់ ៦ ខែ
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំខែ អត្រាការប្រាក់ ២.០០%
គំរូនៃបង់ប្រាក់ ដោយផ្អែកទៅលើលំហូរនៃសាច់ប្រាក់អាជីវកម្មរបស់អតិថិជន
វិធីសាស្រ្តផ្តល់ប្រាក់កម្ចី បុគ្គល ឬ ក្រុម
 • ទទួលបានគន្លឹះដើម្បីចាត់ចែងលុយកាក់និងអាជីវកម្ម ប្រកបដោយជោគជ័យ
 • ឱកាសទទួលបានរង្វាន់អតិថិជនឆ្នើម
 • ឱកាសក្នុងការចូលរួមចាប់រង្វាន់ដែលនឹងធ្វើទ្បើងក្នុង១ឆ្នាំម្តង
 • ទទួលបានការអនុគ្រោះ ដោយលុបបំណុលចោល ក្នុងករណីអតិថិជនបាត់បង់ជីវិតដោយប្រការណាមួយ
 • មានសញ្ជាតិកម្ពុជា
 • មានអាយុពី១៨ដល់៦៥ឆ្នាំ
 • មានអត្តចរិតនិងប្រវត្តិល្អ
 • យ៉ាងហោចណាស់មានអាស័យដ្ឋានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍យ៉ាងតិចមួយឆ្នាំ
 • មានការយល់ព្រមពីប្តី/ប្រពន្ធ ឬសមាជិកក្នុងផ្ទះដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្ចី
 • សមាមាត្រគ្របដណ្តប់ការទូទាត់សងយ៉ាងហោចណាស់ ១.៣
 • ស្វែករកសាខាដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែនដែលនៅជិតបំផុត ឬទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ ០២៣ ៩៦ ៣៣៣៣