កម្ចីគ្រាអាសន្ន

កម្ចីគ្រាអាសន្ន

កម្ចីគ្រាអាសន្ន ជាប្រភេទកម្ចីផលិតផលសង្គម ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីធានាបាននូវការឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលា ទៅនឹងតម្រូវការហិរញ្ញវត្ថុរបស់អតិថិជន នៅក្នុងពេលមានហេតុការណ៍បន្ទាន់ និង/ឬព្រឹត្តិការណ៍ដែលមិនអាចគិតទុកជាមុន ទាំងគ្រោះធម្មជាតិ ឬ គ្រោះថ្នាក់ផ្ទាល់ខ្លួន។

 

លក្ខខណ្ឌ

រូបិយប័ណ្ណ រៀល, ដុល្លារ, ថៃបាត
ទំហំកម្ចីអតិបរមា ·   ៤,០០០,០០០ រៀល

·   ១,០០០ ដុល្លារ

·   ៤០,០០០ បាត

រយៈពេលកម្ចីអតិបរមា ២៤ ខែ
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំខែ ១.៥០%
របៀបបង់សង ផ្អែកតាមលំហូរសាច់ប្រាក់អាជីវកម្មរបស់អតិថិជន
វិធីសាស្ត្រប្រាក់កម្ចី កម្ចីក្រុម ឬ កម្ចីឯកត្តជន