កម្ចីសម្រាប់ការសិក្សា

កម្ចីសម្រាប់ការសិក្សារ គីជាប្រភេទផលិតផលសង្គមដែលត្រូវបានផ្តល់ជាការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញរត្ថុដល់សិស្សានុសិស្សម្នាក់ៗដែលមកពីគ្រួសារក្រីក្របង្ហាញបីដំណើរការសិក្សាពិសេស និងមានបំណងប្រាថ្នាចងើទទួលបានការអប់រំខ្ពស់ ឬ ជំនាញបច្ចេកទេសក្នុងអត្រាការប្រាក់សមរម្យ។

 

លក្ខខណ្ឌ

 រូបិយប័ណ្ណ  ប្រាក់រៀល ដុល្លារអាមេរិក
 ទំហំកម្ចី  ៤០០,០០០ –  ៤,០០០,០០០ រៀល

១០០ – ៣,០០០ ដុល្លារអាមេរិក

 រយៈពេល

កម្ចី

 កម្រិតសិក្សាអប់រំចំណេះដឹងទូទៅ៖ ០៣  – ១២ ខែ
 កម្រិតបរិញ្ញាបត្ររង៖ ០៣  – ៤៨ ខែ
 កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ៖ ០៣  – ៨៤ ខែ
 កម្រិតអនុបណ្ឌិត៖ ០៣  – ៤៨ ខែ
 វគ្គបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ៖ ០៣  – ២៤ ខែ
 អត្រាការ   ប្រាក់   ប្រចាំខែ  ចន្លោះពី ១.៣០% ដល់ ១.៤០%
 របៀប

បង់សង

 ផ្អែកតាមលំហូរសាច់ប្រាក់អាជីវកម្មរបស់អតិថិជន
 វិធីសាស្ត្រ

ប្រាក់កម្ចី

 កម្ចីក្រុម ឬ កម្ចីឯកត្តជន
រូបិយប័ណ្ណ ដុល្លារអាមេរិក
ទំហំប្រាក់កម្ចី ១០០ ដុល្លារ  ៣,០០០ ដុល្លារ
គំរូនៃបង់ប្រាក់ បរិញ្ញាបត្ររង៖​ ៣ ៤៨ ខែ (៤ ឆ្នាំ)
បរិញ្ញាបត្រ៖​ ៣  ៨៤ ខែ (៧ ឆ្នាំ)
អនុបណ្ឌិត៖​ ៣ ៤៨ ខែ (៤ ឆ្នាំ)
បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ៖​ ៣  ២៤ ខែ (២​ ឆ្នាំ)
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំខែ អត្រាការប្រាក់ចាប់ពី ១.៣០% រហូតដល់ អត្រាការប្រាក់ ១.៩០%
ការប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចី · គ្របដណ្ដប់ថ្លៃសិក្សារ ១០០%
· គ្របដណ្ដប់ថ្លៃសិក្សារដែលមិនមែនថ្លៃសិក្សារៈ ២០% នៃប្រាក់កម្ចីដែលបានអនុម័ត ឬ រហូតដល់ ៥០០ ដុល្លារអាមេរិក
គំរូនៃបង់ប្រាក់ ដោយផ្អែកទៅលើលំហូរនៃសាច់ប្រាក់អាជីវកម្មរបស់អតិថិជន
វិធីសាស្រ្តផ្តល់ប្រាក់កម្ចី បុគ្គល
  • មានឱកាសក្នុងការទទួលបានការអប់រំខ្ពស់ជាងនេះ ឬ ជំនាញបណ្តុះបណ្តាលជាក់លាក់ដែលនឹងមានឥទិ្ធពលវិជ្ជមានអនាគតរបស់អ្នក
  • ជម្រើសជាច្រើនដែលអាចរកបានសម្រាប់ជ្រើសរើសសាកលវិទ្យាល័យដែលពេញនិយមបំផុត ឬ មជ្ឍមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាល
  • មានឱកាសចូលរួមជាអ្នកសម្របសម្រួល​ ឬ ក្លាយជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៅ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន
  • មានសិទ្ធិទទួលបានកម្មវិធីចាប់រង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំ
  • មានអាយុចាប់ពី១៥ ដល់ ៤០ឆ្នាំ
  • មានកំណត់ត្រាការសិក្សាល្អ
  • ជ្រើសរើសយកសាកលវិទ្យាល័យដែលមានការទទួលស្គាល់ឬមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស
  • មានអត្តចរិតល្អនិងការប្តេជ្ញារៀនសូត្រ
  • ស្វែករកសាខាដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែនដែលនៅជិតបំផុត ឬទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ ០២៣ ៩៦ ៣៣៣៣