កម្ចីការសិក្សា

កម្ចីការសិក្សា គឺជាប្រាក់កម្ចីផលិតផលសង្គម ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ជាជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់បុគ្គល ឬ ឪពុកម្តាយ/អាណាព្យាបាល ដែលមានបំណងចង់ឲ្យកូនបានរៀនសូត្រនូវកម្មវិធីសិក្សាអប់រំចំណេះដឹងទូទៅ ឬ សម្រាប់បន្តការអប់រំជាន់ខ្ពស់ ឬ សិក្សាជំនាញវីជ្ជាជីវៈ សម្រាប់ប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិត។

 

លក្ខខណ្ឌ

រូបិយប័ណ្ណ រៀល, ដុល្លារ
ទំហំកម្ចីអតិបរមា ·   ២០,០០០,០០០ រៀល

·   ៥,០០០ ដុល្លារ

រយៈពេលកម្ចីអតិបរមា ·   កម្រិតសិក្សាអប់រំចំណេះដឹងទូទៅ៖ ១២ ខែ
·   កម្រិតបរិញ្ញាបត្ររង៖ ៤៨ ខែ
·   កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ៖ ៨៤ ខែ
·   កម្រិតអនុបណ្ឌិត៖ ៤៨ ខែ
·   វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈ៖ ២៤ ខែ
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំខែ ចន្លោះពី ១.៣០% ដល់ ១.៥០%
របៀបបង់សង ផ្អែកតាមលំហូរសាច់ប្រាក់អាជីវកម្មរបស់អតិថិជន
វិធីសាស្ត្រប្រាក់កម្ចី កម្ចីក្រុម ឬ កម្ចីឯកត្តជន