ប្រៀបធៀបគណនីសន្សំទាំងអស់

គណនីចម្រើនទ្រព្យ គណនីសង្ឃឹម គណនីកូនល្អ
អត្ថប្រយោជន៍ · ការវិលត្រឡប់ខ្ពស់ និងការប្រាក់លើប្រាក់បញ្ញើរបស់អ្នកសម្រាប់រយៈពេលថេរជាក់លាក់ណាមួយ · ភាពបត់បែនខ្ពស់ និងងាយស្រួល សម្រាប់អ្នកដើម្បីដាក់និងដកប្រាក់ របស់អ្នកនៅក្នុងកំឡុងពេលធ្វើការ · មិនគិតថ្លៃសម្រាប់ការបើកគណនី ដែលអាចជឿជាក់បាន
· ជម្រើសការដកប្រាក់ដែលអាចបត់បែនបាន ដែលអាចត្រូវបានធ្វើឡើងប្រចាំខែ ឬ នៅកាលបរិច្ឆេទដល់កាលកំណត់ · អនុញ្ញាតអោយអ្នកគ្រប់គ្រងលំហូសាច់ប្រាក់ និងប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ ឬ ប្រចាំខែ · បង្កើនទ្រព្យសម្បត្តិរបស់កូនអ្នក ​និងលើកទឹកចិត្តឲ្យកូនអ្នកអភិវឌ្ឍទម្លាប់នៃការសន្សំប្រាក់ដែឡមាន សុខភាពល្អ
· ធានាបាននូវប្រាក់របស់អ្នកសម្រាប់ការវិនិយោគរយៈពេលវែង ឬ ពេលវេលាជាក់លាក់ណាមួយ · ការប្រាក់ត្រូវបានបន្ថែមរហូតដល់ដើមខែសម្រាប់ការគណនាការប្រាក់នៅក្នុងខែបន្ទាប់ · អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់
· ចូលរួមចំណែកក្នុងការជួដល់សហគមន៍ ក្រីក្រជាពិសេសកុមារ · ការប្រាក់គិតជារៀងរាល់ថ្ងៃ និងបូកបញ្ចូលប្រចាំខែ
ការដាក់ប្រាក់អប្បបរមា ២៥ ដុល្លារ ៥ ដុល្លារ  ៥ ដុល្លារ
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ · រហូតដល់ ៨.២៥% សម្រាប់ប្រាក់រៀល

· រហូតដល់ ៧.២៥% សម្រាប់ប្រាក់ដុល្លារ

· រហូតដល់ ៨.០០% សម្រាប់ប្រាក់ថៃបាត

· រហូតដល់ ៣.០០% សម្រាប់ប្រាក់រៀល

· រហូតដល់ ៣.០០% សម្រាប់ប្រាក់ដុល្លារ

· រហូតដល់ ៤.០០% សម្រាប់ប្រាក់ថៃបាត

· រហូតដល់ ៥.៥០%, សម្រាប់ប្រាក់រៀល

· រហូតដល់ ៥.០០% សម្រាប់ប្រាក់ដុល្លារ