កម្ចីកសិកម្ម

កម្ចីកសិកម្ម គឺជាកម្ចីដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការចំណាយលើវត្ថុធាតុដើម ទ្រព្យសកម្មនៃអាជីវកម្មកសិកម្ម ឬសកម្មភាពរកប្រាក់ចំណូលទាំងឡាយដែលទទួលផលចំណូលតាមរដូវកាល ដូចជា ការដាំដំណាំ ការចិញ្ចឹមសត្វ ។ល។

 លក្ខខណ្ឌ

រូបិយប័ណ្ណ រៀល, ដុល្លារ, បាត
ទំហំកម្ចីអតិបរមា ·   ២០០,០០០,០០០ រៀល

·   ៥០,០០០ ដុល្លារ

·   ២,០០០,០០០ បាត

រយៈពេលកម្ចី
អតិបរមា
៧២ ខែ
អត្រាការប្រាក់
ប្រចាំខែ
ចន្លោះពី ១.០០% ដល់ ១.៥០%
របៀបបង់សង ផ្អែកតាមលំហូរសាច់ប្រាក់អាជីវកម្មរបស់អតិថិជន
វិធីសាស្ត្រប្រាក់កម្ចី កម្ចីក្រុម ឬ កម្ចីឯកត្តជន