សេវាផ្ទេរប្រាក់ពីប្រទេសកូរ៉េ

សេវាផ្ទេរប្រាក់ពី ធនាគារ អ៊ូរី​ នៅប្រទេសកូរ៉េ មកកាន់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន នៅប្រទេសកម្ពុជា គឺជាប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់ឆ្លងប្រទេសដែលមានភាពងាយស្រួល សុវត្ថិភាព និងទំនុកចិត្តខ្ពស់។ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន ផ្តល់សេវាផ្ទេរប្រាក់នេះ ក្នុងគោលបំណងដើម្បីសម្រួលដល់អតិថិជនទាំងអស់ដែលមានតម្រូវការទូទាត់ថ្លៃទំនិញ ឬផ្ញើប្រាក់មកកាន់ក្រុមគ្រួសារ ឬសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

រហ័ស | ងាយស្រួល | សុវត្ថិភាពខ្ពស់

លក្ខណៈពិសេស
រូបិយប័ណ្ណ ដុល្លារអាមេរិក តែប៉ុណ្ណោះ
ការទទួលប្រាក់ តាមរយៈគណនីរបស់អ្នកទទួលនៅ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន
ព័ត៌មានតម្រូវសម្រាប់អ្នកផ្ទេរប្រាក់ ឈ្មោះគណនី លេខគណនី អាសយដ្ឋាន និងលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទទួល

 

កម្រៃ​សេវា

កម្រៃសេវា
ទឹកប្រាក់ប្រតិបត្តិការ
≤ USD 5,000
USD 5.00
ទឹកប្រាក់ប្រតិបត្តិការ
> USD 5,000
0.1% នៃចំនួនទឹកប្រាក់ផ្ទេរ

ដើម្បីផ្ញើប្រាក់ពីប្រទេសកូរ៉េ មកប្រទេសកម្ពុជា សូមអានការណែនាំលម្អិត ៖

*ទៅសាខាណាមួយរបស់ ធនាគារ អ៊ូរី នៅប្រទេសកូរ៉េឲ្យបំពេញព័ត៌មានតាមការណែនាំខាងក្រោម

Field Information to be included Explanation of Field
Currency USD ·      USD only
(F56)

SWIFT Code

SWIFT Code:

FTCCKHPP

·      SWIFT Code
(F57) Account with Institution Foreign Trade Bank of Cambodia, Phnom Penh, Cambodia ·      Bank Name

·      Address

(F59) Beneficiary 300010040578

Name of receiver

(e.g. Heang Sa)

Phone number of receiver

(e.g. 0110770010)

·      Account No (WB Finance at FTB)

·      Receiver’s WB Finance Account Name

·      Receiver’s WB Finance Phone Number

(F70) 6-10 digits of numbers

(e.g. 12345678)

·      Receiver’s WB Finance Account Name

 

(F71) Details of Charges: BEN (Beneficiary only) ·    Charge for transaction