ប្រាក់បញ្ញើសន្សំ/ប្រាក់សន្សំ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន ត្រូវបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ MDI (អាជ្ញាប័ណទទួលប្រាក់បញ្ញើមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ) ពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១។ បន្ទាប់ពីការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណផ្លូវការ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន បានចាប់ផ្តើម ប្រមូលប្រាក់បញ្ញើពីសាធារណជន នៅក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ២០១១។

ចាប់ផ្តើមសន្សំជាមួយ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន ដើម្បីសម្រេចបាននូវផែនការអនាគត តាមរយៈកំណើនសាច់ប្រាក់ជាមួយ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន កាត់បន្ថយហានិភ័យក្នុងការទុកដាក់សាច់ប្រាក់ បង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងចំណាយ និងបានចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជា។

ប្រាក់បញ្ញើសន្សំ/ប្រាក់សន្សំ

ដាក់ប្រាក់ជាមួយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលមានទំនុកចិត្តខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

Showing all 5 results