សេវាផ្ទេរប្រាក់

សេវាផ្ទេរប្រាក់

សុវត្ថិភាព ត្រូវប្រាកដថារាល់អ្នកអាចទៅដល់ដៃគូរជំនួញសាច់ពាតិរបស់អ្នក ។ល។

Showing all 2 results

  • សេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរសាខា

    Read more

    សម្រាប់អនុញ្ញាតឲ្យអតិថិជនអាចផ្ទេរ ឬ ទទួលប្រាក់ជាមួយសាខាទាំងអស់របស់ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន នៅក្នុងតំបន់តែមួយ ឬ ផ្សេងគ្នាទៅតាមគោលបំណងរបស់ពួកគេ។

  • សេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរធនាគារ

    Read more

    សម្រាប់ផ្ទេរប្រាក់រវាងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុៈ ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រមូលប្រាក់សន្សំ