ប្រាក់កម្ចី

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន ជឿជាក់ថាប្រាក់កម្ចី គឺជាធាតុផ្សំដ៏សំខាន់សម្រាប់អតិថិជនក្នុងការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម ឬ ពង្រីកអាជីវកម្ម និងលើកកម្ពស់ជីវភាពគ្រួសារជាដើម។

ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការ និងសំណើរបស់អតិថិជន ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន ផ្តល់ជូននូវផលិតផលកម្ចីជាច្រើនប្រភេទ អាស្រ័យលើប្រភេទអាជីវកម្ម និងតម្រូវការរបស់អតិថិជនជាមួយនឹងសេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្ត និងការប្រាក់សមរម្យ រួមទាំងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀត។

ប្រាក់កម្ចី

យើងផ្តល់លេវាហិរញ្ញវត្ថុដល់ជនក្រីក្រ និងផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ពួកគេក្នុងការជំរុញអាជីវកម្មដែលទទួលបានជោគជ័យ ដែលអាចឲ្យកុមាររីកចម្រើនជាមួយនឹងការកែលម្អសុខភាព និងការអប់រំ។

Showing all 8 results

 • កម្ចីអាជីវកម្មខ្នាតតូច និងមធ្យម

  Read more

  សម្រាប់ធ្វើជាទុនបង្វិលក្នុងការទិញទ្រព្យសម្បត្តិ អាជីវកម្ម និងធាតុផ្សំផ្សេងៗទៀត ឬ សកម្មភាពរកប្រាក់ចំណូល ឬ មុខរបរទាំងឡាយដែលអាចរកប្រាក់ចំណូលបានទៀងទាត់។

 • កម្ចីរបរកសិកម្ម

  Read more

  សម្រាប់ការចំណាយលើវត្ថុធាតុដើម ឬ សម្ភារកសិកម្ម ក្នុងការបង្កបង្កើនផល ឬ សកម្មភាពរកប្រាក់ចំណូលទាំងឡាយណាដែលទទួលបានផលតាមរដូវកាល។

 • កម្ចីមិនមែនអាជីវកម្ម

  Rated 4.00 out of 5
  Read more

  សម្រាប់ការចំណាយ ឬ ការប្រើប្រាស់មួយប្រភេទដែលត្រូវគេប្រើសប្រាស់សម្រាប់ការទិញទ្រព្យសម្បត្តិ ឬ សម្ភារផ្ទាល់ខ្លួន ឬ គ្រួសារ ដើម្បីធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវលក្ខណៈរស់នៅមូលដ្ឋាន។

 • កម្ចីសម្រាប់ការសិក្សា

  Read more

  សម្រាប់ជាជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់ឪពុកម្តាយ ឬ អាណាព្យាបាល ដែលមានបំណងចង់ឲ្យកូនបន្តការសិក្សាជាន់ខ្ពស់ ឬ ជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងសម្រាប់សិស្ស ឬ និស្សិត។

 • កម្ចីអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍

  Read more

  សម្រាប់ពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងសហគមន៍អភិវឍ្ឍន៍ កសិកម្ម ឬ សហគមន៍ កសិកម្មដែលស្រដៀងគ្នា ដើម្បីបំពេញនូវតម្រូវការទុនបង្វិល និងគម្រោងពង្រីកអាជីវកម្មផ្សេងៗ។

 • កម្ចីគ្រាអាសន្ន

  Read more

  ដើម្បីធានាបាននូវការឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលាទៅនឹងតម្រូវការហិរញ្ញវត្ថុរបស់អតិថិជននៅក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេដែលអាចនឹងត្រូវទទួលផលប៉ះពាល់។

 • កម្ចីសម្រាប់គេហដ្ឋាន

  Rated 1.00 out of 5
  Read more

  ដើម្បីជួយដល់ប្រជាជន ជាពិសេសអ្នកដែលនៅតំបនជនបទក្រីក្រ ដែលត្រូវការប្រាក់សម្រាប់ទិញ ឬ សាងសង់ផ្ទះថ្មី ឬ កែលម្អដែលមានស្រាប់។

 • កម្ចីទឹកស្អាត និងអនាម័យ

  Read more

  Hope saving is passbook savings account