សង្ខេបផលប៉ះពាល់សង្គម

By: giant

សង្ខេបផលប៉ះពាល់សង្គម

គន្លឹះសំខាន់ៗរបស់សង្គមសំខាន់ៗ គិតត្រឹមខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥

NoTYPE OF CLIENTSNUMBERAMOUNT (US$)PORTFOLIO (%)
1Borrowers from rural areas237,690108,640,92188%
2Women Borrowers253,037N/A94%
3Group Borrowers218,29949,440,64081%
4Total Borrowers270,341126,332,036N/A
5Total Savers51,89323,510,01154%
6Average loan outstanding per clientN/A547N/A
7Geography Outreach25126,332,036100%
8Impacted Children861,715N/AN/A
9Job Created311,050N/AN/A

ផលិតផលកម្ចី / គំនិតផ្តួចផ្តើមសង្គម / កម្មវីធីសម្រាប់ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2015

NoTYPE OF CLIENTSNUMBERAMOUNT (US$)PORTFOLIO (%)
1Borrowers from rural areas237,690108,640,92188%
2Women Borrowers253,037N/A94%
3Group Borrowers218,29949,440,64081%
4Total Borrowers270,341126,332,036N/A
5Total Savers51,89323,510,01154%
6Average loan outstanding per clientN/A547N/A
7Geography Outreach25126,332,036100%
8Impacted Children861,715N/AN/A
9Job Created311,050N/AN/A

Related post