សង្ខេបផលប៉ះពាល់សង្គម

By: giant

សង្ខេបផលប៉ះពាល់សង្គម

គន្លឹះសំខាន់ៗរបស់សង្គមសំខាន់ៗ គិតត្រឹមខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥

No TYPE OF CLIENTS NUMBER AMOUNT (US$) PORTFOLIO (%)
1 Borrowers from rural areas 237,690 108,640,921 88%
2 Women Borrowers 253,037 N/A 94%
3 Group Borrowers 218,299 49,440,640 81%
4 Total Borrowers 270,341 126,332,036 N/A
5 Total Savers 51,893 23,510,011 54%
6 Average loan outstanding per client N/A 547 N/A
7 Geography Outreach 25 126,332,036 100%
8 Impacted Children 861,715 N/A N/A
9 Job Created 311,050 N/A N/A

ផលិតផលកម្ចី / គំនិតផ្តួចផ្តើមសង្គម / កម្មវីធីសម្រាប់ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2015

No TYPE OF CLIENTS NUMBER AMOUNT (US$) PORTFOLIO (%)
1 Borrowers from rural areas 237,690 108,640,921 88%
2 Women Borrowers 253,037 N/A 94%
3 Group Borrowers 218,299 49,440,640 81%
4 Total Borrowers 270,341 126,332,036 N/A
5 Total Savers 51,893 23,510,011 54%
6 Average loan outstanding per client N/A 547 N/A
7 Geography Outreach 25 126,332,036 100%
8 Impacted Children 861,715 N/A N/A
9 Job Created 311,050 N/A N/A

Related post