បេឡាករ (Teller)

By: giant

JOB DESCRIPTION

Teller

តំណែង             :​ បេឡាករ (Teller)  

ទីតាំងការងារ   :ពារាំង

# ចំនួនជ្រើសរើស   : ០១ នាក់

ការទទួលខុសត្រូវសំខាន់ៗ:

 • រៀបចំការព្យាករណ៍សាច់ប្រាក់ប្រចាំសបា្តហ៍និង ប្រចាំខែរបស់សាខា
 • ត្រួតពិនិត្យសក្ខីប័ត្រមុននឹងទទួលឬ បញេ្ចញសាច់ប្រាក់និង ចេញវិក័យប័ត្រសម្រាប់ការទទួល             សាច់ប្រាក់ពីអតិថិជន
 • ទទួលខុសត្រូវក្នុងការបញេ្ចញប្រាក់និង កំណត់នូវសមតុល្យសាច់ប្រាក់ជារៀងរាល់ថៃ្ង
 • រាប់លុយនិង រៀបចំរបាយការណ៍រាប់សាច់ប្រាក់ដែលរាប់ជារៀងរាល់ថៃ្ង
 • កត់ត្រាប្រចាំថៃ្ងក្នុងសៀវភៅសាច់ប្រាក់របស់សាខាឲ្យទាន់ពេល
 • កំណត់សមតុល្យសាច់ប្រាក់សម្រាប់មួយថៃ្ងៗ
 • ចុះលេខគណនីនិង ត្រួតពិនិត្យលើសក្ខីប័ត្រក្នុងការបញេ្ចញនិង ប្រមូលប្រាក់កម្ចី។

លក្ខណៈសម្បត្តិៈ

 • កំពុងសិក្សាឬបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ លើជំនាញផ្នែកគណនេយ្យ ហិរញ្ញវត្ថុ និង ធនាគារ ឬជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត
 • អាចចេះស្តាប់សរសេរ ភាសាអង់គ្លេសខ្លះៗ កាន់តែប្រសើរ
 • មានជំនាញក្នុងការខាងប្រាស្រ័យទាក់ទង
 • អាចប្រើប្រាស់ជំនាញកុំព្យូទ័រដូចជាMs. Word & Excel
 • មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់និង មានការប្តេជ្ញាចិត្តធ្វើការជាមួយប្រជាជនក្រីក្រនៅក្នុងសហគមន៍
 • មានទីលំនៅក្នុងតំបន់ឬខេត្តដែលប្រតិបត្តិការកាន់តែប្រសើរ។

កញ្ចប់អត្ថប្រយោជន៍​ :

ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន ផ្តល់ជូនកញ្ចប់សំណងទូទាត់ ដែលមានភាពប្រកួតប្រជែងលើទីផ្សារការងារ​ ផ្តល់នូវការអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនតាមរយៈការ​បណ្តុះបណ្តាល​និងបង្វឹកបង្វឺនសមត្ថភាពជាបន្តបន្ទាប់ ឱកាសរីកចម្រើនឡើងក្នុងអាជីពការងារ​​ ព្រម​ជាមួយនឹងកញ្ចប់អត្ថប្រយោជន៏ និង កម្មវិធីលើកទឹកចិត្តជាច្រើនទៀត។

របៀបដាក់ពាក្យសុំចូលបម្រើការងារ

បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើប្រវតិ្តរូបសង្ខេប (CVs) តាមរយៈ Email: job@wbfinance.com.kh  ឬផ្ញើមកកាន់ការិយាល័យដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន ណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នក។ ចម្ងល់ផ្សេងៗសូមទាក់ទងៈ 089 333 767

ការិយាល័យកណ្តាល៖ អគារលេខ ៣៩៨​ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស បឹងកេងកង១ បឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ។

ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ 

Related post