អំពីដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន

ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន ជានរណា

ដាប់​ប៊ែ​ល​យូ​ប៊ី ហ្វា​យ​នែ​ន ត្រូវបាន​ចុះ​ប​ញ្ចី​ជាមួយ​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្នុងនាម​ជា​អ្នកផ្តល់​សេវាកម្ម​ហិរញវត្ថុ​ពាណិជ្ជកម្ម​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០០៣​។ បានទទួល​អាជ្ញាប័ណ្ណ​មីក្រូហិរញវត្ថុ​ពី​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០០៤ និង​ជា​អាជ្ញាប័ណ្ណ​អចិ​ន្ត្រៃ​នៅ​ឆ្នាំ ២០០៧​។​

រចនាសម្ព័ន្ធ

បុគ្គលិកពោរពេញដោយសមត្ថភាព និងប្រាជ្ញា

អាជ្ញាប័ណ្ណ

បុគ្គលិកពោរពេញដោយសមត្ថភាព និងប្រាជ្ញា

ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍របស់យើង

បុគ្គលិកពោរពេញដោយសមត្ថភាព និងប្រាជ្ញា