អំពីដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន

អាជ្ញាប័ណ្ណ

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា អនុញ្ញាតឱ្យគ្រឹះស្ថាន ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន ឯ.ក អនុញ្ញាតអោយប្រកបអាជីវកម្មទទួលប្រាក់បញ្ញើ ដែលមានទីស្នាក់ការតាំងនៅអាគារលេខ ៣៩៨ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងកេងកងទី ១ ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ ។ គ្រឹះស្ថាន ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន ឯ.ក ត្រូវគោរពយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់តាមច្បាប់ស្តីពីគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ប្រកាស បទបញ្ជា សារាចរណែនាំ ព្រមទាំងល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងឡាយរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ។