ស្លាកសញ្ញារបស់យើង

ស្លាកសញ្ញានេះ គឺជាហត្ថលេខាចម្បងរបស់ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន និងត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ឯកសារផ្លូវការទាំងអស់របស់ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី​ ហ្វាយនែន។ រាល់ឯកសារទំាងអស់ត្រូវមាន ឬ ភ្ជាប់ហត្ថលេខារបស់ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន គួរត្រូវបានផលិតជាពណ៌។

ស្លាកសញ្ញាត្រូវបង្ហាញនៅលើផ្ទៃខាងក្រោយពណ៌សនៅពេលណាដែលអាចធ្វើបាន ដើម្បីបង្កើនការសម្គាល់ម៉ាក។