សំណួរដែលសួរញឹកញាប់

1. តើខ្ញុំទទួលបានសារៈប្រយោជន៍អ្វីខ្លះនៅពេលដាក់ប្រាក់ជាមួយ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន?

នៅពេលដាក់ប្រាក់ជាមួយ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន លោកអ្នកនឹងទទួលបានសារៈប្រយោជន៍ដូចជា៖

 • ចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឍ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជា
 • លោកអ្នកវិនិយោគរយៈពេលកាន់តែយូរ ទទួលបានការប្រាក់កាន់តែខ្ពស់រហូតដល់១១% ហើយការប្រាក់ត្រូវបានគណនារាល់ថ្ងៃ នឹងបើកជូនលោកអ្នករៀងរាល់ខែ ឬនៅរាល់ពេលដល់កាលបរិច្ឆេទកំណត់
 • ឈានដល់គោលដៅសង្គមនិងគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកក្នុងពេលតែមួយ
 • រក្សាសុវត្ថិភាពសាច់ប្រាក់របស់លោកអ្នក
 • សេវាកម្មងាយស្រួល រហ័សទាន់ចិត្ត

2. តើមានតម្រូវការអ្វីខ្លះក្នុងការបើកគណនីសន្សំជាមួយ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន?

សម្រាប់ឯកត្តជនខ្មែរ៖

 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរ
 • លិខិតឆ្លងដែនដែលមានសុពលភាពយ៉ាងតិច៣ខែ
 • ប័ណ្ណបើកបរ
 • សៀវភៅគ្រួសារ

សម្រាប់ជនបរទេសដែលរស់នៅកម្ពុជា៖

 • លិខិតឆ្លងដែនដែលមានសុពលភាពយ៉ាងតិច៣ខែ
 • កិច្ចសន្យាជួល ឬ កិច្ចសន្យាការងារ

សម្រាប់អង្គភាព/អង្គការ៖

 • អនុស្សារណៈនិងមាត្រានៃសមាគម
 • វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម
 • លិខិត​អនុញ្ញាត
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ/លិខិតឆ្លងដែនដែលមានការអនុញ្ញាតរបស់ហត្ថលេខី
 • ឯកសារផ្សេងទៀត (បើមាន)

3. តើខ្ញុំអាចរក្សាគណនីជាមួយភាពជាម្ចាស់រួមគ្នាបានទេ?

លោកអ្នកអាចធ្វើការជ្រើសរើសកាន់គណនីផ្ទាល់ខ្លួនក៏បាន ឬ គណនីជាមួយភាពជាម្ចាស់រួមគ្នាដែលអាចមានម្ចាស់ដល់ទៅ៣នាក់។

4. តើខ្ញុំត្រូវប្រើរូបិយប័ណ្ណណាដើម្បីបើកគណនីជាមួយ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន?

លោកអ្នកអាចធ្វើការបើកគណនីក្នុងរូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុក ប្រាក់រៀល ឬ រូបិយប័ណ្ណ ដុល្លារអាមេរិក។

5. តើអ្វីទៅជាគណនីសង្ឃឹម?

គណនីសង្ឃឹម គឺជាជម្រើសគណនីសន្សំប្រាក់ដែលផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការសន្សំប្រាក់ក្នុងចំនួនណាមួយបានគ្រប់ពេលវេលា។ ជាមួយគណនីនេះ អតិថិជនអាច៖

 • សន្សំក្នុងបរិមាណតិចតួចគ្រប់ពេលវេលា ដោយផ្អែកលើតម្រូវការរបស់អាជីវកម្ម ឬ ការសន្សំផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជន
 • អាចដកប្រាក់បានគ្រប់ពេលម៉ោងធ្វើការ
 • អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ (៤.៥% សម្រាប់ប្រាក់រៀល ឬ៣.៥%សម្រាប់ដុល្លារអាមេរិក)

6. តើអ្វីទៅជាគណនីចម្រើនទ្រព្យ?

គណនីចម្រើនទ្រព្យ គឺជាគណនីកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់ដែលឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់អតិថិជនដែលមានផែនការវិនិយោគហិរញ្ញវត្ថុជាក់លាក់។ ជាមួយគណនីនេះ អតិថិជនអាចធ្វើការវិនិយោគលើលក្ខខណ្ឌផ្សេងគ្នាដោយផ្អែកលើតម្រូវការរបស់គាត់ក្នុងរយៈពេល១ខែ, ៣ខែ, ៦ខែ, ៩ខែ, ១២ខែ, ១៨ខែ, ២៤ខែ និង៣៦ខែ ជាមួយអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់បំផុតពីអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ។

7. តើខ្ញុំអាចធ្វើការដាក់ប្រាក់សន្សំរបស់ខ្ញុំបានរយៈពេលប៉ុន្មាន?

លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសរយៈពេលណាមួយដែលលោកអ្នកចង់បាន ដូចជា១ខែ, ៣ខែ, ៦ខែ, ៩ខែ, ១២ខែ, ១៨ខែ, ២៤ខែ និង៣៦ខែ។

8. តើខ្ញុំអាចបើកគណនីចម្រើនទ្រព្យច្រើនជាងមួយជាមួយ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន បានដែរឬទេ?

ប្រាកដជាបាន លោកអ្នកអាចធ្វើការបើកគណនីច្រើនជាមួយ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន បាន។

9. តើខ្ញុំត្រូវធ្វើការបង់ពន្ធទៅលើការប្រាក់ដែលខ្ញុំទទួលបានពីគណនីចម្រើនទ្រព្យឬទេ?

ការប្រាក់ដែលលោកអ្នកទទួលបាន តម្រូវឲ្យមានការបង់ពន្ធតាមអត្រាជាក់ស្តែងដែលកំណត់ដោយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។ នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ អតិថិជនជាតិមានការកាត់ពន្ធចំនួន៦% និងអតិថិជនបរទេសចំនួន១៤% នៃចំនួនការប្រាក់ដែលពួកគាត់ទទួលបាន។

10. នៅពេលណាដែលខ្ញុំអាចធ្វើការដកប្រាក់បាន ហើយតាមរបៀបណា?

 • លោកអ្នកអាចធ្វើការដកប្រាក់បានគ្រប់ពេលវេលាក្នុងម៉ោងធ្វើការសម្រាប់គណនីសង្ឃឹម
 • លោកអ្នកអាចធ្វើការដកគោលការណ៍និងការប្រាក់នៅពេលដល់កាលបរិច្ឆេទកំណត់ចំពោះគណនីចម្រើនទ្រព្យ

11. តើខ្ញុំអាចធ្វើការដាក់ប្រាក់ក្នុងរយៈពេលថ្មីបានទេ?

ប្រាកដជាបាន ជាមួយគណនីចម្រើនទ្រព្យ លោកអ្នកអាចរើសយកជម្រើស “បន្តកិច្ចសន្យាដោយស្វ័យប្រវត្តិ” ក្នុងពេលកំពុងបើកគណនី ឬ ជូនដំណឹងដល់បុគ្គលិក ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន ឲ្យដាក់យកជម្រើសនេះក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃមុនពេលគណនីចម្រើនទ្រព្យដល់កាលកំណត់។ លោកអ្នកក៏អាចធ្វើការដាក់ប្រាក់ថ្មីបាន ជាមួយរយៈពេលណាមួយ (១ខែ, ៣ខែ, ៦ខែ, ៩ខែ, ១២ខែ, ១៨ខែ, ២៤ខែ និង៣៦ខែ) ដែលសាកសម។

ការបន្តកិច្ចសន្យាមាន២ជម្រើស:

 • បន្តកិច្ចសន្យាទាំងដើម ទាំងការ
 • បន្តកិច្ចសន្យាតែដើម

12. ប្រសិនបើគណនីចម្រើនទ្រព្យត្រូវបានដាក់បន្តជាស្វ័យប្រវត្តិ តើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេច បើខ្ញុំចង់បានប្រាក់របស់ខ្ញុំមកវិញ ហើយខ្ញុំមិនចង់បន្តកិច្ចសន្យាទៀត?

លោកអ្នកត្រូវតែជូនដំណឹងទៅកាន់បុគ្គលិក ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន ជាមុន យ៉ាងតិចមួយថ្ងៃមុនកាលបរិច្ឆេទកំណត់ក្នុងការធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ ដោយអាចទូរសព្ទ ឬផ្ញើសារ ឬមកកាន់ការិយាល័យដែលនៅជិតលោកអ្នក។

Call center: 023 96 3333
Email: info@wbfinance.com.kh

13. ប្រសិនបើគណនីចម្រើនទ្រព្យរបស់ខ្ញុំមិនត្រូវបានដាក់បន្តជាស្វ័យប្រវត្តិ តើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេច ប្រសិនបើខ្ញុំចង់បន្តគណនីចម្រើនទ្រព្យរបស់ខ្ញុំ?

សូមមើលចម្លើយទី១២ខាងលើ។

14. តើខ្ញុំអាចធ្វើការដកប្រាក់បញ្ញីរបស់ខ្ញុំមុនដល់កាលបរិច្ឆេទកំណត់បានទេ?

អ្នកអាចដកប្រាក់របស់អ្នកមុនកាលបរិច្ឆេទកំណត់បានដោយជូនដំណឹងយ៉ាងតិចមួយថ្ងៃមុន ទៅដល់បុគ្គលិក ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន នៅសាខាដែលអ្នកបានដាក់ប្រាក់បញ្ញី។ លោកអ្នកនឹងមិនទទួលបានការប្រាក់ទេ ប្រសិនបើការដកប្រាក់ចំណាយពេលតិចជាង៣០ថ្ងៃ។ (សម្រាប់ការដកសាច់ប្រាក់មិនគ្រប់ខែ ត្រូវស្មើឬច្រើនជាង៣០ថ្ងៃ) ហើយអត្រាការប្រាក់ទូទៅនៃគណនីសន្សំនៃសេចក្តីសង្ឃឹមនឹងត្រូវបានអនុវត្ត។

15. តើខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងណាប្រសិនបើសៀវភៅប្រាក់សន្សំ ឬ ប័ណ្ណសន្សំបានបាត់ ឬ ខូច?

លោកអ្នកត្រូវជូនដំណឹងភ្លាមៗមកកាន់ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន ហើយធ្វើការស្នើសុំបង្កើតមួយថ្មីទៀត។ លោកអ្នកគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុង ចំពោះភាពមិនប្រក្រតីដែលអាចកើតឡើងមុនការជូនដំណឹងនេះ។ ក្នុងករណីនេះ លោកអ្នកត្រូវបង់ថ្លៃរដ្ឋបាលដែលបានកំណត់ដោយ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន។

16. តើមានឯកសារអ្វីខ្លះដែលខ្ញុំគួរយកមកជាមួយ នៅពេលត្រូវការធ្វើប្រតិបត្តិការនៅលើគណនីរបស់ខ្ញុំ?

សូមយកមកជាមួយនូវសៀវភៅប្រាក់សន្សំនិងប័ណ្ណដាក់ប្រាក់បញ្ញី (សម្រាប់គណនីចម្រើនទ្រព្យ) គ្រប់ពេលដែលលោកអ្នកចង់ធ្វើប្រតិបត្តិការនៅលើគណនីរបស់លោកអ្នក។

17. ចុះប្រសិនបើខ្ញុំត្រូវការឯកសារបន្ថែមដូចជារបាយការណ៍គណនីឬការបញ្ជាក់តុល្យភាពគណនី?

របាយការណ៍គណនីឬការបញ្ជាក់តុល្យភាពគណនី ត្រូវបានផ្តល់ឲ្យនៅពេលធ្វើការស្នើសុំដោយបង់ថ្លៃរដ្ឋបាលដែលបានកំណត់ដោយ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន។

18. ប្រសិនបើខ្ញុំរស់នៅក្រៅប្រទេស តើខ្ញុំអាចធ្វើការបើកគណនីចម្រើនទ្រព្យបានដូចម្តេច?

សម្រាប់អ្នកដែលមានទីលំនៅក្រៅប្រទេស សូមចូលមកកាន់គេហទំព័រ www.wbfinance.com.kh ហើយទាញយកឯកសារពាក់ព័ន្ធ។ Scan និងផ្ញើឯកសារដែលបំពេញហើយមកកាន់ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន តាមរយៈសារអេទ្បិចត្រូនិច។ បុគ្គលិករបស់ពួកយើងនឹងទាក់ទងទៅលោកអ្នកសម្រាប់ការណែនាំបន្ថែម។

19. ប្រសិនបើខ្ញុំរស់នៅក្រៅប្រទេស តើខ្ញុំអាចដាក់ប្រាក់បញ្ញីជាមួយ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន ដោយរបៀបណា?

លោកអ្នកអាចធ្វើការផ្ទេរទឹកប្រាក់របស់លោកអ្នកមកគណនីធនាគាររបស់យើងបាន។ ប្រាក់បញ្ញើមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលដែលការផ្ញើប្រាក់ត្រូវបានដំណើរការ ហើយអ្នកនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះការគិតប្រាក់លើធនាគារនិងសេវា។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទក់មកបុគ្គលិករបស់ពួកយើងតាមរយៈ info@wbfinance.com.kh ឬ (855) 23 96 3333

20. ប្រសិនបើខ្ញុំមានគណនីជាមួយ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន តើខ្ញុំអាចធ្វើការដាក់និងដកប្រាក់នៅតាមសាខាខេត្តរបស់ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន បានទេ?

សូមទាក់ទក់មកបុគ្គលិករបស់ពួកយើងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម តាមរយៈ info@wbfinance.com.kh ឬ (855) 23 96 3333។