របាយការណ៍

សមិទ្ធផលសង្គម

ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន ត្រូវបានចុះបញ្ជីជាមួយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្នុងនាមជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម ក្នុងឆ្នាំ ២០០៣។ បានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណក្រូហិរញ្ញវត្ថុពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ ២០០៤ និងជាអាជ្ញាប័ណ្ណអចិន្ត្រៃនៅឆ្នាំ ២០០៧។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន ត្រូវបានចុះបញ្ជីជាមួយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្នុងនាម ជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មហរិញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្មហិរញ្ញជ្ជកម្មក្នុងឆ្នាំ ២០០៣។ បានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ ២០០៤ និងជាអាជ្ញាប័ណ្ណអចិន្រ្តៃនៃឆ្នាំ ២០០៧។

សង្ខេបរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន ត្រូវបានចុះបញ្ជីជាមួយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្នុងនាម ជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្មក្នុងឆ្នាំ ២០០៣។ បានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ ២០០៤ និងជាអាជ្ញាប័ណ្ណអចិន្ត្រៃនៅឆ្នាំ ២០០៧។