របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩ បានបោះពុម្ពផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុង ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២០

បង្ហាញទាំងអស់ ឯកសាររក្សាទុក
កាលបរិច្ឆេទ ​ ចំណងជើង ទីតាំង ប្រភេទឯកសារ
៣១ មេសា ២០១៦ របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦
៣១ មេសា ២០១៥ របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥
៣១ មេសា ២០១៤ របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៤
៣១ មេសា ២០១៣ របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៣
៣១ មេសា ២០១២ របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១២
៣១ មេសា ២០១១ របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១១
៣១ មេសា ២០១០ របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១០
៣១ មេសា ២០០៩ របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០០៩