ផលប៉ះពាល់ដល់កុមារ

ក្នុងនាមជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងជាក្រុមហ៊ុនដៃគូរបស់អង្គការទស្សនៈពិភពលោក ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន មានចក្ខុវិស័យសម្រាប់កុមារដែលមានជីវិតរស់រវើក។ យើងផ្តល់ប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូច និងសេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗទៀត ដើម្បីផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្រ្តី ផ្តល់ឳកាសក្នុងការអភិវឌ្ឍដល់សហគមន៍ ដើម្បីរីកចម្រើននិងជួយដល់កុមារឲ្យមានសុខភាពល្អ។

តើយើងមានផលប៉ះពាល់ដល់កុមារដូចម៉្តេច?

គណនីអភិវឌ្ឍន៍សង្គម គឺជាប្រភេទសេវាប្រាក់បញ្ជីសន្សំសម្រាប់ វិនិយោគិនណាដែលមានបំណងចង់ជួយដល់អ្នកក្រីក្រ។

រឿងរបស់កុមារ

គណនីអភិវឌ្ឍន៍សង្គម គឺជាប្រភេទសេវាប្រាក់បញ្ជីសន្សំសម្រាប់ វិនិយោគិនណាដែលមានបំណងចង់ជួយដល់អ្នកក្រីក្រ។