ទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំ

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានសំណួរ ឬ ត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែមអំពី ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន សូមទំនាក់ទំនង

ផ្នែកសេវាបម្រើអតិថិជន
023 96 3333
ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃអាទិត្យ
ចាប់ពីម៉ោង ០៧:០០ ព្រឹក ដល់  ០៩:០០ យប់
រួមបញ្ចូលទាំងបុណ្យជាតិ