ទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំ

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានសំណួរ ឬ ត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែមអំពី ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន សូមទំនាក់ទំនង

ផ្នែកសេវាបម្រើអតិថិជន
023 96 3333
ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃអាទិត្យ
ចាប់ពីម៉ោង ០៦ៈ០០ ព្រឹក ដល់ ០៨ៈ០០ យប់
រួមបញ្ចូលទាំងបុណ្យជាតិ
ក្រុមការងារផ្នែកទំនាក់ទំនង
នាយកដ្ឋានផ្នែកទីផ្សារ និងទំនាក់ទំនង
communications@wbfinance.com.kh