អំពីដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន

ដៃគូរអភិវឌ្ឍន៍របស់យើង

ដោយជឿជាក់ថា សេវាហិរញ្ញវត្ថុតែម្នាក់ឯងមិនមែនជាឧបករណ៍តែមួយគត់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនោះទេ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការសហការគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុន អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអភិវឌ្ឍន៍ និងស្ថាប័ន ដែលមានគំនិតដូចគ្នា ដើម្បីលើកកម្ពស់ភាពខ្លាំងនៃការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុរួមជាមួយដៃគូរបស់ខ្លួន។