អំពីដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន

ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន ជានរណា

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន ជាគ្រឹះស្ថានទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណទទួលប្រាក់បញ្ញើ ធំជាងគេមួយនៅកម្ពុជា ដែលបាននឹងកំពុងបម្រើសេវា និងផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុ ដល់ប្រជាជនកម្ពុជា អស់រយៈពេលជាង ២០ ឆ្នាំ ជាមួយនឹង ផលិតផល និងសេវាហិរញ្ញវត្ថុ ដ៏សម្បូរបែប មានដូចជា ប្រាក់បញ្ញើ-សន្សំ ប្រាក់កម្ចី ផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុក សេវាធនាគារចល័ត ការទូទាត់វិក្កយបត្រ និងអេធីអឹម ។ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន បានពង្រីកបណ្តាញប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនដល់ ១៣៦ សាខា នៅ ២៥ ខេត្ត-ក្រុង នៅទូទាំងប្រទេស។ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន ជាសមាជិកគ្រួសាររបស់ធនាគារពាណិជ្ជ​ អ៊ូរី ដែលជាធនាគារឈានមុខគេមួយនៅប្រទេសកូរ៉េ ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ១៨៩៩។ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន បានប្តេជ្ញាធ្វើឱ្យជីវិតកាន់តែប្រសើរឡើងតាមរយៈដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុដ៏ឆ្លាតវៃនិងសាមញ្ញដោយរួមបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិង ផលិតផលនិងសេវាហិរញ្ញវត្ថុថ្មីៗដែលសាកសមបំផុតទៅនឹងតម្រូវការរបស់អតិថិជន ។ 

យើងកំពុងតែជំរុញឱ្យមានកំណើនលូតលាស់ ជួយបង្កើតការងារដល់សហគមន៍ ដើម្បីជំរុញការ បំលាស់ប្តូរសេដ្ឋកិច្ច និងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមធំៗ នៅក្នុងសង្គម ខណៈដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងហានិភ័យបានទាំងស្រុង ជាមួយនឹងការផ្តល់ត្រឡប់ទៅ អតិថិជន និងភាគទុនិករបស់យើងវិញនូវភាពរីកចម្រើន។ ដោយសារតែយើងទទួលស្គាល់ថា យើងអាចទទួលបានជោគជ័យនៅពេលដែល អតិថិជន បុគ្គលក្រុមហ៊ុន សហគមន៍ និងបុគ្គលិកដែលយើងបម្រើអាចឈានដល់ទស្សនវិស័យជោគជ័យរបស់ពួកគេ។

ទស្សនវិស័យ

ទស្សនវិស័យរបស់យើង ចង់ឃើញប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបមានជីវិតពេញបរិបូរណ៍។

បេសកកម្ម

ក្លាយជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគេដែលផ្តល់នូវសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ច ដើម្បីឲ្យកម្ពុជារីកចម្រើន។

បណ្តាញប្រតិបត្តិការជាសកល

ដើម្បីមើលបណ្តាញទូទាំងពិភពលោករបស់យើ​ង សូមចុចៈ www.wooribank.com