អំពីដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន

គណៈគ្រប់គ្រង

លោក ម៉ៃខលចន ស្ពីងឃ្លើ

អគ្គនាយកប្រតិបត្តិ
ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន

លោក វេសលី ចូដាន់

អគ្គនាយកហិរញ្ញវត្ថុ
ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន

លោកស្រី តុប សុក្រសម្ភារ

អគ្គនាយិកាប្រតិបត្តិការ
ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន

លោក ព្រាប ពិសិដ្ឋ

នាយកប្រតិបត្តិការ
ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន

លោក ឆាយ បញ្ញា

នាយកធនធានមនុស្ស និង វប្បធម៌
ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន

លោក វ៉ា លួងសុរិន

នាយកព័ត៌មានវិទ្យា
ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន