អំពីដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោក ជេសិន ជេមស៍ អីវនេស៍

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន
នាយកប្រចាំប្រទេសអង្គការទស្សនៈពិភពលោក អន្តរជាតិ (កម្ពុជា)

លោក ម៉ៃខលចន ស្ពីងឃ្លី

អគ្គនាយកប្រតិបត្តិ
ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន

លោក អេឌ្រាន មិរីមែន

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន

លោកស្រី ហ្វីអូណា វ៉ាយត៍

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោក គ្រិស ប្រាយអាន

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោក ឆឹង ឈិនគ័ន

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោក ចាប វិបុល

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងជានាយកប្រតិបត្តិការ
អង្គការទស្សនៈពិភពលោកអន្តរជាតិ (កម្ពុជា)

លោក លាវ យី ខាយ

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល